ลอกคลองระบายน้ำบริเวณด้านหลังตลาดจตุจักรชลบุรี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักร เข้าดำเนินการลอกคลองระบายน้ำบริเวณด้านหลังตลาดจตุจักรชลบุรี ซึ่งมีตะกอนดินหนา และมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลากำหนดดำเนินการขุดลอกคลองตลอดสายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อการเชื่อมต่อระบบการระบายน้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)