พาเด็กๆดูสัตว์แปลกตาใต้ทะเล เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมส่งผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ก่อนออกเดินทางไปเปิดรับภาพความประทับใจอันน่าตื่นเต้นใต้ทะเลสำหรับเด็กๆ เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี โดยศึกษาธรรมชาติใต้ทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)