วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านชากพุดซา ม.4 ต.ห้วยกะปิ

close(x)

 

 

 

close(x)