งานป้องกันควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข ได้ลงพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณซอยโอเค ตามแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

close(x)

 

 

 

close(x)