ประชุมสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567

(15 ส.ค. 66) นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ระจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

close(x)

 

 

 

close(x)