ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 สำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2566

close(x)

 

 

 

close(x)