ตรวจสุขภาพป้องกันยาเสพติดและอบายมุข รร.อ่างศิลาพิทยาคม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา และงานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนภายใต้โครงการ อ.ศ.พ. ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

close(x)

 

 

 

close(x)