เทศบาลเมืองอ่างศิลา ป้องกันโรคติดต่อ เพิ่มความรู้ให้เด็กวัยเรียน

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติการป้องกันโรคเชิงรุก ลงพื้นที่เสริมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ด ตามโครงการ “อบรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” รับมือสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคติดต่อหลายชนิด เช่น โรคติดต่อทางระบบหายใจ (ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก) โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (อุจจาระร่วง) และโรคติดต่ออื่นๆ (มือ เท้า ปาก, โรคฉี่หนู) เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนที่ต้องมีการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์ฯ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)