ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง การเปิดรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566
ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลเมืองอ่างศิลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 105

close(x)

 

 

 

close(x)