สภาอากาศเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้เด็กๆในโรงเรียน ป้องกันโรคติดต่อ

ที่โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการ “อบรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ เพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคติดต่อหลายชนิด เช่น โรคติดต่อทางระบบหายใจ (ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก) โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (อุจจาระร่วง) และโรคติดต่ออื่นๆ (มือ เท้า ปาก, โรคฉี่หนู) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนที่ต้องมีการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์ฯ ทม.อ่างศิลา

close(x)