ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท (ตรงข้ามปั๊มเชลล์) (ชุมชนบ้านการุณย์) หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ

close(x)