ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ข้างร้านอาหารบัวท่อง (ชุมชนบ้านไทย) หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)