สนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา

(20 ก.ค. 66) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)