ทม.อ่างศิลา ส่งเสริมสวัสดิการพนักงานจ้าง เพิ่มความเข้าใจสิทธิประโยชน์การประกันสังคม

(20 ก.ค. 66) นางสาวพิสมัย ไขแสง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566 ภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)  โดยมีนางสาวอัมพา เกษรักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายชลาลัย ประโมสี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม ซึ่งพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้เกิดความเข้ารู้ความเข้าใจสามารถใช้สิทธิประกันตนของตนเองได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นการช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน และได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอนะจากผู้ประกันตนอีกด้วย

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)