ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอน กรณีเหตุจำเป็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้นปฐมวัย
ขอปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2566 เป็นเวลา 6 วัน
และขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2566 เป็นเวลา 5 วัน
เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
เนื่องจากพบเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ
ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 8 ราย

close(x)

 

 

 

close(x)