ทม.อ่างศิลา ร่วมมือศูนย์ไซเบอร์ฯ กลาโหม และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ “ฉีดวัคซีนไซเบอร์” ให้ทีมงานป้องกันภัยจากโลกออนไลน์

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา กองการเจ้าหน้าที่นำผู้เชี่ยวชาญร่วมส่งเสริมความเข้าใจในระบบสารสนเทศดิจิทัลและรู้เท่าทันโลกออนไลน์ ให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโครงการอบรมรู้เท่าทันป้องกัน ภัยจากโลกออนไลน์ (Cyber Security) โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยพลตรี ชนกศ์ จรจำรัส ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมและคณะ  นาวาอากาศเอก นิธินันท์ ตันวิไลพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ด้วยปัจจุบันเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ.การรักษาความ ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคาม และวิธีการป้องกันภัยจากการคุกคามทาง ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

close(x)

 

 

 

close(x)