ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ (รพ.สต.ห้วยกะปิ) ลงพื้นที่ชุมชน ดำเนินการแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลามีกำหนดการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา