พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ให้ความรู้ประชาชนตำบลบ้านปึก ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก (รพ.สต.บ้านปึก) และนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ชุมชนดำเนินการพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดจุดที่มีน้ำขัง พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลามีกำหนดการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)