เติมความรู้ให้เด็กๆ ห่างไกลจากโรคติดต่อ

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เสริมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ตามโครงการ “อบรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ด้วยการเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเด็กและเยาวชน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคติดต่อหลายชนิด เช่น โรคติดต่อทางระบบหายใจ (ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก) โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (อุจจาระร่วง) และโรคติดต่ออื่นๆ (มือ เท้า ปาก, โรคฉี่หนู) เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนที่ต้องมีการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์ฯ ทม.อ่างศิลา

close(x)