ทม.อ่างศิลา ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลอกคลองขโมยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักร เข้าดำเนินการลอกคลองระบายน้ำคลองขโมย กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบายน้ำในฤดูฝน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ผลักดันให้เกิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งระบบ ทั้งการก่อสร้างขยายระบบการระบายน้ำ การขุดลองคลอง และการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันตลอดทั้งปี

สำหรับการขุดลอกคลองระบายน้ำคลองขโมยเพื่อรองรับฤดูฝนในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการขุดลอกคลองตลอดสายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้เชื่อมต่อระบบการระบายน้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)