กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานรักษาความสะอาด ได้ทำการเก็บขนขยะ กวาดขยะ ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ เก็บกิ่งไม้ข้างทาง และตัดหญ้าข้างทางในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

close(x)

 

 

 

close(x)