สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ (ประเภทยานพาหนะ) ครั้งที่ 9/2566

close(x)

 

 

 

close(x)