งานป้องกันควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข ได้ลงพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณชุมชนบ้านมาบหม้อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง

close(x)

 

 

 

close(x)