ทม.อ่างศิลา พัฒนาอาชีพครู ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

(10 กรกฎาคม 2566) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  เพื่อเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา สุเฌอ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” นำเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประจำวัน การจัดทำเอกสารต่างๆ การจัดโภชนาการในเด็กปฐมวัย และการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานทะเบียน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)