ตรวจอุปกรณ์ถังดับเพลิง จากโครงการ “ฝากถังดับเพลิงไว้เฝ้าบ้าน”

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยงานรักษาความสงบ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้นำไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆในชุมชน และทบทวนความรู้ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ถังดับเพลิงดังกล่าว เพื่อสร้างความอุ่นใจและความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยภายในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ การติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน เป็นการดำเนินการตามโครงการ “ฝากถังดับเพลิงไว้เฝ้าบ้าน” ซึ่งติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งตามบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชนเมื่อ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย การบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)