สร้างคุณครูทันสมัย ผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสอนเด็กๆปฐมวัย

(8 กรกฎาคม 2566) นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสาวตติมาลย์ บัวหอม ผอ.กองการศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเรียนรู้และฝึกทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยอุปกรณ์และแอปพลิเคชันง่ายๆใกล้ตัว โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2566 โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอ่างศิลา และศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากจะได้ฝึกทักษะด้านการสร้างสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนในวันนี้แล้ว ยังจะได้รับการถ่ายถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายและการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ” โดย ผศ.ดร.สุกัลยา สุเฌอ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจด้านจิตวิทยา การสร้างวินัย การจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)