ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.เสม็ด

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด (รพ.สต.เสม็ด) ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี โดยช่วยกันตรวจสอบและใส่ทรายอะเบทในจุดที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในวัดเสม็ด ต.เสม็ด เช่น กระถางธูป ห้องน้ำ และจุดที่อาจมีน้ำขังในช่วงฤดูฝนนี้ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)