กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลา ได้ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เทศบาลอ่างศิลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลา ได้ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อช่วงปลายปี 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้กลับมาดูแลผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 11 พ.ค. 64

close(x)