ฟรี…Fix it จิตอาสา บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ร่วมกับ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการ วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเตาปูน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)

  • ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
  • บริการสร้างอาชีพให้กับประชาชน (การพยากรณ์ด้วยตัวเลขศาสตร์) รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน (สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา)
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038 142100 ต่อ 103
close(x)

 

 

 

close(x)