ร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

(3 กรกฎาคม 2566) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา (รพ.สต.อ่างศิลา) ลงพื้นที่ชุมชนในตำบลอ่างศิลา ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)