งานป้องกันควบคุมโรค ฝ่ายงานบริการสาธารณสุข ได้ลงตรวจเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โลตัส สาขาอ่างศิลา และ 7-11 สาขาอ่างศิลา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564