เทศบาลเมืองอ่างศิลาจับมือ 4 หน่วยงานชายฝั่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชายเลน เน้นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่บริเวณป่าชายเลนหมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสา และหน่วยงาน ต่างๆ อาทิ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 นำโดยนายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี  นายวีรพันธ์ พวงเพชร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชลบุรี และทีมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว บำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีของชาวประมงพื้นบ้านในเวิ้งอ่าวอ่างศิลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอายุนับ 100 กว่าปี

เผยแพร่ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา