ชวนชาวอ่างฯงดสูบ วันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค. 66) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่บริเวณบ้านปากคลองโรงนาค รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยแจกเอกสารความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ รวมถึงวิธีการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)