ทำหมันสุนัขและแมว…ฟรี ทม.อ่างศิลา แก้ปัญหาสุนัขและแมวอย่างยั่งยืน

(29 พ.ค. 66) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ชลบุรี ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2) ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน โดยมีนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว การสาธิตการดูแลควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)