เทศบาลเมืองอ่างศิลาขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคกล่องนมยูเอชที ตามโครงการ “กล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้”

เทศบาลเมืองอ่างศิลาขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคกล่องนมยูเอชที
ตามโครงการ “กล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้” เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล
ส่งมอบเป็นอุปกรณ์การศึกษา ให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา
โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
โดยสามารถบริจาคกล่องยูเอชทีได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
📞 โทร. 090 908 8282 ในวันและเวลาราชการ

close(x)

 

 

 

close(x)