ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 5 บทความ

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

  1. ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
  2. ขอให้ออกหนังสือรับรอง
  3. ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
  4. ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
  5. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน
close(x)

 

 

 

close(x)