“อ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กว่า 10,000 ชิ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย

นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำทีมรองปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง และนักบริหารงานเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีภาวะพึ่งพิง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดสรรตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งใน 1 ราย ได้รับ 3 ชิ้นต่อวัน ระยะเวลาจัดสรร จำนวน 139 วัน ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 417 ชิ้นต่อราย

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)