สำนักงานประมงอำเภอเมืองชลบุรี กำหนดห้วงเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ

สำนักงานประมงอำเภอเมืองชลบุรี กำหนดห้วงเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาต
ให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ณ สำนักงานประมงอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.094-4744691

close(x)

 

 

 

close(x)