พ่อแม่ภาคภูมิใจ หนูน้อย 62 คน เริ่มต้นก้าวเล็กๆ เรียนจบชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา

พ่อแม่ภาคภูมิใจ หนูน้อย 62 คน เริ่มต้นก้าวเล็กๆ เรียนจบชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา
.
(20 มี.ค.66) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 62 คน ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆในการก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงให้เห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียน โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองนำช่อดอกไม้ และของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง โดยหลายคนแสดงความรู้สึกดีใจที่ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ แม้จะเป็นการศึกษาในระดับเล็กๆ แต่นับเป็นจุดเริ่มต้นและความหวังที่จะได้เห็นลูกหลานมีการศึกษาและอนาคตที่ดี
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ได้กำหนดนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กๆเป็นคนดี มีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งในหลักสูตรได้กำหนดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)