ร่วมแจ้งเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย โทร. 038 397220 หรือ 199 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตลอด 24 ชั่วโมง (สาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ)

#สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองอ่างศิลาตลอด24ชั่วโมง

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่าปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย/บ่อขยะ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลต่อการเกิดปัญหามลพิษกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน รวมถึงอาจเกิดไฟลุกลามไปยังที่พักอาศัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้

ร่วมแจ้งเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย โทร. 038 397220 หรือ 199 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา (สาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 24 ชั่วโมง)

และท่านสามารถร่วมแจ้งเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยให้จังหวัดชลบุรีทราบ โทร. 038 278031 ถึง 2 และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

close(x)

 

 

 

close(x)