กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เดือน มีนาคม 2566

อบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-3814-2100-4 ต่อ 111 หรือ
094-848-9999

close(x)

 

 

 

close(x)