ไปรษณีย์ไทยเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น จากผู้ใช้บริการไปรษณีย์ เกี่ยวกับจดหมายธรรมดา (จดหมาย/ซองเอกสาร/ใบแจ้งหนี้/เอกสารประชาสัมพันธ์) ผ่าน QR CODE

close(x)

 

 

 

close(x)