กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกันจัดทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)