การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ

ขอเชิญคนพิการที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา และยังไม่ได้ลงทะเบียน รวมถึงคนพิการที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มาลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินรับเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนตนเองได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038 142100 ถึง 104 ต่อ 103

close(x)