ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองอ่างศิลา พ.ศ. 2566

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงกำหนดให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

1. อีเมล saraban-angsilacity@lgo.mail.go.th

2. เว็บไซต์ www.angsilacity.go.th

3. แอปพลิเคชัน ไลน์ @angsilacity (LINE OA

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

-มาตรา 7ประชาชนสามารถยื่นเรื่องหรือคำขออนุญาตต่างๆ รวมถึงนำส่งเอกสารหลักฐานหรือสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ ยกเว้นการจดทะเบียนที่ต้องดำเนินการเองเฉพาะตัว เช่น การสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรืออื่นๆที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เป็นต้น

-มาตรา 10เมื่อประชาชนส่งเรื่องคำขออนุญาต หรือยื่นเอกสาร หรือติดต่อใดๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับข้อมูลดังกล่าวตามวันเวลาที่ข้อมูลหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เว้นแต่วันและเวลานั้นเป็นวันเวลานอกทำการ ให้ถือว่าได้รับในวันและเวลาทำการถัดไป

-มาตรา 11เมื่อได้ยื่นเรื่องคำขออนุญาต หรือยื่นเอกสาร หรือติดต่อใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศไว้แล้ว เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานจะทำการติดต่อกลับหรือออกเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน เว้นแต่ผู้ยื่นเรื่องฯ จะระบุไว้เป็นประการอื่น

-ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้- 038 142 100 ต่อ 114 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)- 038 142 100 ต่อ 103 (สำนักปลัดเทศบาล)

close(x)