ด้วยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอ่างศิลาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรอัจฉริยะของเทศบาลเมืองอ่างศิลาที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ แนวทาง การดำเนินการออกแบบ การเผยแพร่ข่าวสาร และการประเมินผล เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนางานการสื่อสารองค์กรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันของเทศบาลเมืองอ่างศิลา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkGAHjqQNu2YVe1KnYonOkNrRJFEsC4HhcuhofSFRSyi6asQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

close(x)