9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

close(x)

 

 

 

close(x)