ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1

📆 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

🕘 เวลา 09.00 – 15.00 น.

🏢 ณ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 038-287-174

close(x)

 

 

 

close(x)