ประชุมรับฟังความคิดเห็นตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาศให้ตัวแทนประชาชนและผู้นำท้องถิ่นได้เสนอปัญหา ความต้องการ และแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

close(x)