ประชุมรับฟังความคิดเห็น แจ้งข้อมูลข่าวสาร ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วม การประชาพิจารณ์เรื่องต่างๆ การแจ้งข้อมูลข่าวสารนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา และเปิดโอกาศให้ตัวแทนประชาชนและผู้นำท้องถิ่นได้เสนอปัญหา ความต้องการ และแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองอ่างศิลา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

close(x)

 

 

 

close(x)