มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่อง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเป็น #ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

“รางวัลราชมงคลสรรเสริญ”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๖

โดยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ

เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป

และประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา
๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ
๓. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถ download ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวข้อง ได้ทาง page facebook : ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ธัญบุรี

และ upload ส่งข้อมูลตามช่องทางที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

**แบบฟอร์มสำหรับสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyMJ14MXE0Z8PUwfs7LHTBbDvg9fnpzh50mcsG9du68JA_ZA/viewform?fbclid=IwAR0EwoOKDYxHva2snZ_ufhzEZLe42ebFQIXxfrSOo76nLASay7coEauVkSI

close(x)

 

 

 

close(x)